facebook banner1fbbabber

Regulamin biegu 2019

Regulamin 3 SATISFASHION Biegu LublinieckiegoRegulamin 3 SATISFASHION Biegu Lublinieckiego


Organizatorem 3 SATISFASHION Biegu Lublinieckiego, w którego skład wchodzą także biegi dzieci jest:

- Klub Sportowy Mafia Team Lubliniec przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Lublińcu 


Celem Biegu Lublinieckiego jest:

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji

- umożliwienie sportowego współzawodnictwa dla wszystkich zainteresowanych

 - integracja mieszkańców Miasta i środowiska sportowego

- promocja Miasta Lublińca 


3 SATISFASHION Bieg Lubliniecki składa się z Biegu Głównego na dystansie 10km oraz z Biegów Dzieci i Młodzieży

Regulamin Biegów Dzieci i Młodzieży stanowi  załącznik  nr 1 do Regulaminu 3 SATISFASHION Biegu Lublinieckiego i znajduje się na końcu dokumentu


Informacje ogólne – Bieg Główny 10km


1. Termin wydarzenia - sobota 25 maja 2019 roku, bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

2. Start biegu nastąpi ze Stadionu Miejskiego w Lublińcu (ul. 74 GPP) o godzinie 12:00 po wcześniejszym zakończeniu biegów dzieci i młodzieży (zgodnie z załącznikiem nr 1).  Start i meta znajdują się w tym samym miejscu. Limit czasowy ustala się na 90 minut, po tym czasie zawodnicy zobowiązani się do opuszczenia trasy

3. Trasa nie posiada atestu PZLA, jej długość wynosi ok. 10km (2 pętle po ok. 5km), trasa będzie oznaczona co 1km

4. Trasa ma charakter przełajowy, ok:  75% ścieżki leśne, 10% asfalt/płyty betonowe, 5% tartan

5. Trasa Biegu Głównego przecina ulice, ruch kołowy na czas biegu zostanie tam wstrzymany

6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz osób   zabezpieczających trasę biegu.

7. Biuro Zawodów oraz depozyt znajduje się na Stadionie Miejskim w Lublińcu (ul. 74 GPP) 

8. Aktualności oraz informacji o biegu należy szukać na stronie www.bieglubliniecki.pl lub na profilu FB biegu https://www.facebook.com/BiegLubliniecki/ 


Warunki uczestnictwa, opłaty


1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 25.05.2019r. ukończą 16 lat i      wniosą opłatę startową. Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców

.2. Ustala się limit zgłoszeń – 300 osób w Biegu głównym, 200 w biegu dzieci

3. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach powinni mieć aktualne ubezpieczenie zdrowotne, oraz oświadczają, że startują w  biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegów.

4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków        regulaminu biegu. 

5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w  biurze zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości  ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.

6. Indywidualna opłata startowa za  3 SATISFASHION Bieg Lubliniecki wynosi:

- do 19 maja 2019r. - 35zł (zapisy online)

- opłata w Biurze Zawodów

- 45zł (płatność gotówką w Biurze Zawodów)

- do 5 maja 2019r. - 25zł/osoby (przy zgłoszeniu zbiorowym, min 5 osób, tylko dla Klubów Sportowych, Grup Biegowych → więcej informacji poniżej - w dziale Zgłoszenie)  O terminie wpłaty decyduje data jej dokonania.

7. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń do dnia 05.05.2019r. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń nieopłaconych w dniu 07.05.2019r. i uwolnienia tym samym puli miejsc do ponownych zapisów.Ponowna weryfikacja zgłoszeń nieopłaconych nastąpi 20.05.2019r. Wykreślenie zgłoszeń nieopłaconych spowoduje zwolnienie się puli miejsc dostępnych już tylko wyłącznie do zapisów w Biurze Zawodów w dniu startu!!

8. Prawo do bezpłatnego startu w biegu mają zawodnicy zaproszeni przez Organizatorów i Dyrektora Biegu.

9. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłatę startową można przenieść na innego zawodnika w terminie do 20.05.2019r. – niezbędny jest tu kontakt z organizatorem. 

10.   Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

11. Opłata startowa obejmuje:

- numer startowy              

- pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

- napój, poczęstunek po biegu oraz deser w postaci lodów Bosco by Łubowski

- gadżet okolicznościowy przygotowany specjalnie na okoliczność biegu

- udział w losowaniu atrakcyjnych nagród 

- możliwość skorzystania z usługi fizjoterapeuty/masażysty na mecie (opcja zostanie potwierdzona w późniejszym terminie)

12. Wysokość opłaty startowej dla członków KS Mafia Team Lubliniec to 20zł

 

 Zgłoszenie


1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy.html  do 19 maja 2019r. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu zawodów t.j. 25.05.2019r. - w miarę dostępności miejsc.

2. Wpłaty należy dokonywać na konto: 


KS Mafia Team Lubliniec,

 ul. 3-go Maja 15b/18 42 – 700 Lubliniec

Pekao  23 1240 1213 1111 0010 6736 1158
w tytule wpłaty należy wpisać: „3 SATISFASHION BIEG LUBLINIECKI, imię nazwisko, data urodzenia


3. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczając ilość startujących osób.

4. Odbiór numerów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się na Stadionie Miejskim w Lublińcu, po dokonaniu opłaty startowej, okazaniu dowodu tożsamości oraz wypełnieniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu.

5. Biuro Zawodów będzie czynne 25 maja 2019r. w godz. 8.00-11.30 (zapisy, weryfikacja, wydawanie pakietów).  

6. Zgłoszenie grupowe – dostępne wyłącznie dla Klubów Sportowych/Grup Biegowych, grupa musi liczyć min 5 osób by obowiązywała promocyjna cena wpisowego. Osoby ze zgłoszenia grupowego wpisują się pod tą samą nazwą „klub” podczas rejestracji. Opłatę za grupę dokonuje jej kapitan, obowiązkiem kapitana jest przesłać organizatorowi listę osób, których dotyczy wpłata. Po przesłaniu listy wykreślanie/dopisywanie się do zgłoszenia grupowego jest niemożliwe. Najpóźniej do 5.05.2019r.  istnieje możliwość zmiany zawodnika w ramach zgłoszonej grupy – wymagany jest kontakt kapitana z organizatorem zawodów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 Nagrody i klasyfikacje 


 1. Warunkiem otrzymania nagród  jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie  się na ceremonii wręczenia nagród. 

2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma na mecie medal okolicznościowy. 

3. Klasyfikacja Biegu Lublinieckiego prowadzona będzie w następujących kategoriach:

  a) generalna: kobiet i mężczyzn

nagrody pieniężne

1 miejsce 500zł

2 miejsce 300zł

3 miejsce 200zł

  b) wiekowa: kobiet i mężczyzn  (rocznikowo !)

         • K 20 – roczniki 2003 -1990 (min. 16 lat)

         • K 30 – roczniki 1989-1980

         • K 40 – roczniki 1979-1970

         • K 50 – roczniki 1969-1960

         • K 60 – roczniki 1959 i starsi

         • M 20 – roczniki 2003-1990 (min. 16 lat)

         • M 30 – roczniki 1989-1980

         • M 40 – roczniki 1979-1970

         • M 50 – roczniki 1969-1960

         • M 60 – roczniki 1959 i starsi

  c) mieszkanka i mieszkaniec Lublińca

  d) drużynowa (zespoły składające się z 3 zawodników  – w drużynie musi być conajmniej 1 kobieta.  Warunkiem ujęcia zawodnika w danej drużynie jest wpisanie dokładnie tej samej nazwy „klub” przy wypełnianiu zgłoszenia)

  e) wyróżnieni zostaną najstarszy i najstarsza uczestniczka biegu

4. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w kategoriach OPEN, wiekowych i kat. lublinieckich oraz 3 najszybsze drużyny. 


Pomiar czasu


      Pomiar czasu prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego przez firmę ZmierzymyCzas.pl (http://www.zmierzymyczas.pl).  Oficjalnym czasem jest czas brutto.


 Punkty z wodą, depozyt, szatnie


1. Punkt  z wodą będzie znajdował się ok. 2,7km , 5,2km oraz 7,7km trasy.

2. Depozyt będzie znajdowały się na terenie Stadionu Miejskim w Lublińcu, czynny będzie od godz. 8:00. Pozostawione w depozycie rzeczy będzie można odebrać na podstawie numeru startowego.

3. Organizator udostępnia szatnie oraz zapewnia możliwość  skorzystania z pryszniców po biegu.


 Postanowienia końcowe 


1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Ratownik medyczny dyżuruje w okolicy Biura Zawodów / linii start-meta.

3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki   piersiowej – w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji. 

4. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

7. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), jednocześnie Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom Biegu w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników Biegu wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik Biegu zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

10. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, desko rolkach itp. oraz biegających z wózkami dziecięcymi a także ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

11. Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i para medycznemu wezwanemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i para medyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu.

13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

14. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

16. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie biegu, profilu FB Biegu Lublinieckiego, na stronie ww.bieglubliniecki.pl oraz mailowo.

17. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego.

18. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor Biegu Sebastian Kaczmarczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.8


                                           Załącznik nr 1  do Regulaminu 3 SATISFASHION Biegu Lublinieckiego.

Informacje ogólne - Biegi Dzieci i Młodzieży


1. Biegi  rozpoczną się ok godz. 9:30 25 maja 2019 roku w Lublińcu (Stadion Miejski)

.2. Trasy nie posiadają atestu PZLA, a ich długość uzależniona jest od kategorii wiekowej. 

3. Biegi  dzieci będą odbywać się na bieżni stadionu 

4. Ustala się limit miejsc na Biegi Dzieci i Młodzieży – 200 osób5. Aktualności oraz informacji o biegach należy szukać na stronie www.bieglubliniecki.pl oraz profilu FB Biegu https://www.facebook.com/BiegLubliniecki/ 


Dystans, klasyfikacja


1. Biegi dla dzieci i młodzieży będą rozgrywane w czterech kategoriach wiekowych. 

a. I kategoria: dzieci roczniki 2016 i młodsze - dystans ok. 100m

b. II kategoria: dzieci roczniki 2012-2015 - dystans ok. 200m 

c. III Kategoria: dzieci roczniki 2011-2009 -  dystans  400m

d. IV kategoria: dzieci rocznik 2008-2006 - dystans  800m 

e. V Kategoria: młodzież rocznik 2005-2003 - dystans  1600m 

2. Dekoracje zwycięzców biegów dzieci następować będą bezpośrednio po zakończeniu biegów w poszczególnych kategoriach,

3. Wyniki Biegów dla dzieci i młodzieży zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem organizatora na stronie www.bieglubliniecki.pl oraz na profilu FB Biegu Lublinieckiego https://www.facebook.com/BiegLubliniecki/ 

4. Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup wiekowych z podziałem na:  chłopcy - dziewczęta.

5. Warunkiem otrzymania nagród  jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

6. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy, napój oraz słodką niespodziankę, a zwycięzcy statuetki 


Warunki uczestnictwa, opłaty.


1. Udział dzieci i młodzieży w Biegu jest płatny, opłata wynosi 10zł. 

2. Nie ma limitu wieku dla najmłodszych uczestników biegu

3. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników biegu zobowiązani są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie jest do pobrania w dniu zawodów u Organizatora. Bez przekazania poprawnie wypełnionego Oświadczenia nie będzie możliwy udział dziecka lub podopiecznego w biegu.

4. Wymagana jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika biegu w czasie udziału dziecka w tym wydarzeniu. 

5. Wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Biegu Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

7. Dzieci członków klubu Mafia Team Lubliniec zwolnieni są z opłaty startowej w Biegach Dzieci i Młodzieży


Zgłoszenie


1.      Zgłoszenia do biegu należy dokonać poprzez https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy.html  do 19.05.2019r. i wnieść opłatę startową na konto organizatora. W przypadku nieosiągnięcia limitu uczestników zgłoszenia przyjmowane będą także w Biurze Zawodów od godz. 8:00 w dniu zawodów oraz aż do wyczerpania limitu miejsc.

2.     W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń do dnia 05.05.2019r. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń nieopłaconych w dniu 07.05.2019r. i uwolnienia tym samym puli miejsc do ponownych zapisów.Ponowna weryfikacja zgłoszeń nieopłaconych nastąpi 20.05.2019r. Wykreślenie zgłoszeń nieopłaconych spowoduje zwolnienie się puli miejsc dostępnych już tylko wyłącznie do zapisów w Biurze Zawodów w dniu startu!!

3.     Odbiór numerów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się w na terenie Stadionu Miejskiego w Lublińcu za okazaniu dowodu tożsamości przez rodzica bądź opiekuna prawnego, oraz identyfikacji nieletniego uczestnika biegu.

4.      Biuro Zawodów będzie czynne 25.05.2019r. od godz. 8:00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów) Dokładny harmonogram Biegów Dzieci i Młodzieży zostanie opublikowany max. tydzień przed dniem zawodów na stronie www.bieglubliniecki.pl oraz https://www.facebook.com/BiegLubliniecki/ .

5.       Zamknięcie biura zawodów dla poszczególnych kategorii wiekowych będzie następować na 10 minut przed startem poszczególnych biegów – zgodnie z harmonogramem o którym mowa punkt wyżej. Informacja o zbliżającym się czasie zamknięcia biura będzie także ogłaszał spiker podczas zawodów. 


Postanowienia końcowe


1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Ratownik medyczny dyżuruje w okolicy Biura Zawodów / linii start-meta.

3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji. 

4. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

6. Rodzic lub opiekun prawny wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania rodzicom lub opiekunom prawnym zarejestrowanych Uczestników Biegu w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Biegu zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Rodzic/ opiekun prawny oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

9. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu Dzieci i Młodzieży zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, desko rolkach itp.  oraz biegnących ze zwierzętami. Dopuszczalny jest start z małym dzieckiem w wózku – tylko I kategoria wiekowa !Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

10. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz osób       zabezpieczających trasę biegu. 

11. Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i para medycznemu wezwanemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę na powyższe działania. Rodzic/ opiekun prawny jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i para medyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu.

13. Rodzic/ opiekun prawny oświadcza że dziecko/ podopieczny startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

15. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.

16. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie biegu, profilu FB Biegu Lublinieckiego oraz mailowo. 

18. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor Biegu Lublinieckiego Sebastian Kaczmarczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

694 331 248